Актуално:
  • Новини

Типови общи условия

ТИПОВИ ОБЩИ УСЛОВИЯ

за взаимоотношенията с крайните потребители на АМ НЕТ  ЕООД, далекосъобщителен оператор с удостоверение за регистрация по обща лицензия № 217  за осъществяване на далекосъобщения чрез обществена далекосъобщителна мрежа за пренос на данни без използване на ограничен ресурс и предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез нея на територията на гр. София 

РАЗДЕЛ I
Предмет и общи положения

1. С тези Общи условия на договора между АМ НЕТ ЕООД, гр. София, кв. Борово, бл.214А, вх.Б – партер, наричан по-долу "ОПЕРАТОР", и неговите крайни потребители, наричани по-долу "ПОТРЕБИТЕЛИ" се уреждат условията и реда за предоставяне на далекосъобщителни услуги по удостоверение за регистрация по Обща лицензия № 217 . издадено на ОПЕРАТОРА за осъществяване на далекосъобщения чрез обществена далекосъобщителна мрежа за пренос на данни без използване на ограничен ресурс и предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез нея, наричана по-нататък "МРЕЖАТА", на територията на Република България. 
2. Тези Общи условия са задължителни за ОПЕРАТОРА и ПОТРЕБИТЕЛИТЕ и са неразделна част от индивидуалния договор, сключен между тях. 
3. ПОТРЕБИТЕЛИ на услугите могат да бъдат всички физически лица, както и еднолични търговци и юридически лица, регистрирани в Република България. 

РАЗДЕЛ II 
Услуги, предоставяни от ОПЕРАТОРА чрез МРЕЖАТА

4. ОПЕРАТОРЪТ предоставя чрез МРЕЖАТА: 

5. В случаите, когато ОПЕРАТОРЪТ не предоставя някоя от услугите по т. 4 /т. 4.1, т. 4.2/ със собствени средства, той сключва договори със съответните доставчици, в които се уреждат редът и условията за предоставянето им, като ОПЕРАТОРЪТ гарантира за качеството на предоставяните услуги. 
6. ПОТРЕБИТЕЛИТЕ могат да закупят от ОПЕРАТОРА крайни устройства (кабелни модеми, приемници и други) по пазарни цени. За всички продадени устройства е осигурен 12 месечен гаранционен срок, както и следгаранционно обслужване. 

7. ОПЕРАТОРЪТ предоставя услуги на лица с определена първа или втора група инвалидност и на лица със специални социални нужди при преференциални условия – с 50% отстъпка от стандартните цени на услугите. 
8. ОПЕРАТОРЪТ активира услугите, съгласно сключения договор с ПОТРЕБИТЕЛЯ, в срок до 24 часа от датата на плащане на цената за активиране на услугите, по т. 22.1 от настоящите Общи условия. 


РАЗДЕЛ III 
Договор за осигуряване на достъп до МРЕЖАТА и предоставяне на услуги на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ 

9. Индивидуалният договор между ОПЕРАТОРА и ПОТРЕБИТЕЛИТЕ се счита за сключен от датата на подписването му.
10. В договора се посочват идентификационни данни на ОПЕРАТОРА и ПОТРЕБИТЕЛЯ, услугите, които се предоставят на ПОТРЕБИТЕЛЯ, срокът за ползване на услугите, начинът на заплащане, лице за контакт от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ, адрес за кореспонденция, преференциалните условия за лица с определена първа или втора група инвалидност и лица със специални социални нужди, документите, които такива лица следва да представят на ОПЕРАТОРА и други. 11 Изменение на договорите се допуска при следните обстоятелства: 
 

РАЗДЕЛ IV
Права на ОПЕРАТОРА

12. ОПЕРАТОРЪТ има право:

РАЗДЕЛ V
Задължения на ОПЕРАТОРА

13. ОПЕРАТОРЪТ е длъжен:

РАЗДЕЛ VI 
Отговорност на ОПЕРАТОРА 

14. При забава за активирането на услугите в срока по т. 8 от тези Общи условия, ОПЕРАТОРЪТ дължи неустойка за всеки ден закъснение в размер на 10% от еднократните суми за активиране на услугите.Неустойката се изплаща в срок до един месец от датата на закъснението. Заплащането може да се извършва чрез приспадане на съответната дължима сума от стойността на месечната абонаментна цена за следващия месец. 
15. За неотстранени повреди в МРЕЖАТА и съоръженията към нея, или по други причини, в резултат на които ПОТРЕБИТЕЛЯТ не е могъл да ползва услугите повече от 2 дни през един календарен месец, ПОТРЕБИТЕЛЯТ заплаща част от дължимата месечна абонаментна цена, пропорционална на периода, през който е ползвал услугите. Не е необходимо посочените дни да са последователни. ОПЕРАТОРЪТ приспада съответната сума от стойността на месечната абонаментна цена за следващия месец на базата на получени и регистрирани уведомления, съгласно т. 13.13 от тези Общи условия. 
16. Когато ОПЕРАТОРЪТ не уведоми ПОТРЕБИТЕЛИТЕ съгласно т. 13.6 или не спази съответния посочен срок, дължи неустойка в размер на 10% от месечната абонаментна цена. Неустойката се изплаща в срок до един месец от датата на закъснението. Заплащането може да се извършва чрез приспадане на съответната дължима сума от стойността на месечната абонаментна цена за следващия месец. 
17. Надвзети суми за предоставяни услуги и сумите по уважени рекламации по т. 14, т. 15 и т. 16 от тези Общи условия се възстановяват на ПОТРЕБИТЕЛЯ заедно със законната лихва. 

РАЗДЕЛ VII 
Права на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ 

18. ПОТРЕБИТЕЛИТЕ имат следните права:

РАЗДЕЛ VIII 
Задължения на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

19. ПОТРЕБИТЕЛИТЕ са длъжни:

РАЗДЕЛ IX
Отговорност на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ 

20. ПОТРЕБИТЕЛИТЕ отговарят за вреди, причинени на ОПЕРАТОРА, които са пряка и непосредствена последица от неизпълнение на задълженията им по тези Общи условия., 
21. ПОТРЕБИТЕЛИТЕ дължат на ОПЕРАТОРА обезщетение, за всички просрочени задължения, в размер на законната лихва от деня на забавата до момента на заплащане на дължимите суми, съгласно Закона за задълженията и договорите. 

РАЗДЕЛ X 
Цени. Условия на заплащане на услугите. 

22. ОПЕРАТОРЪТ събира от ПОТРЕБИТЕЛИТЕ суми за предоставяните от него услуги, както следва:

23. Цените за предоставените услуги се заплащат:

23.2. по банков път в банка УниКредит Булбанк АД,София, IBAN BG83UNCR96601053667700, банков код UNCRBGSF

. При плащане на цените по банков път, плащането се счита за извършено от датата на постъпване на сумите по сметката на ОПЕРАТОРА.

24. Всички суми за предоставяне на услуги се заплащат в зависимост от техния вид и специфика, по цени съгласно действащия ценоразпис на ОПЕРАТОРА. 
25. ОПЕРАТОРЪТ издава индивидуален документ на ПОТРЕБИТЕЛЯ (фактура, касова бележка) за получено плащане по различните видове цени при всяка от използваните форми на разплащане.
26. ОПЕРАТОРЪТ определя и променя цените за предоставяните услуги по реда на Закона за далекосъобщенията и актовете за прилагането му. 
27. ОПЕРАТОРЪТ прави публична ценовата листа за предоставяните от него услуги. При промяна на размера на цените в ценовата листа тя се публикува в срок от 7 дни преди датата на влизането й в сила. ОПЕРАТОРЪТ предоставя ценовата листа на разположение на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ на общодостъпни места, включително във всяка своя служба на територията, на която предоставя услугите си. 

РАЗДЕЛ XI 
Продължаване и прекратяване на договора за услуги 

28. Договорът за услуги между ПОТРЕБИТЕЛЯ и ОПЕРАТОРА се продължава при следните условия:

29. Договорът за услуги между ПОТРЕБИТЕЛЯ и ОПЕРАТОРА се прекратява:

РАЗДЕЛ XII 
Обезщетяване на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ 
при неспазване от страна на Оператора на договорените задължения 

30. ПОТРЕБИТЕЛИТЕ имат право на обезщетение при неизпълнение от страна на ОПЕРАТОРА на договорените задължения. 
31. ПОТРЕБИТЕЛИТЕ реализират правото си по т. 30 като подават до ОПЕРАТОРА жалби и рекламации. 
32. Отговорността на ОПЕРАТОРА се реализира при условията и по реда на раздел VІ от настоящите Общи условия. 

РАЗДЕЛ XIIІ 
Решаване на спорове 

33. Споровете между ОПЕРАТОРА и ПОТРЕБИТЕЛЯ се решават чрез непосредствени преговори между тях. При не постигане на съгласие, всяка от страните може да поиска съдействие от Комисията за регулиране на съобщенията или да отнесе спора за решаване пред компетентния български съд. 

РАЗДЕЛ XIV 
Изменения и допълнения на Общите условия

34. ОПЕРАТОРЪТ може да внася промени в Общите условия по предложение на ПОТРЕБИТЕЛИ или по своя инициатива - при въвеждане на нови услуги или по други причини. Промените се съгласуват с Комисията за регулиране на съобщенията. 
35. ОПЕРАТОРЪТ прави публични Общите условия в 7-дневен срок след съгласуването или изменението им. 
36. ОПЕРАТОРЪТ прави Общите условия публични за ПОТРЕБИТЕЛИТЕ си, като ги поставя на подходящи общодостъпни места, включително във всяка своя служба на територията, на която предоставя услугите, презцелия период на действие на Лицензията и предоставя достъп до тях на ПОТРЕБИТЕЛЯ при сключване на договора. 
37. Тези Общи условия се прилагат и за заварените ПОТРЕБИТЕЛИ към датата на влизането им в действие.ОПЕРАТОРЪТ се задължава да съобщи на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ по заварен договор за тези общи условия, като им даде 20 дневен срок за отхвърлянето им. Ако в посочения срок ПОТРЕБИТЕЛ по заверен договор не е заявил писмено, че отхвърля общите условия, същите се считат за приети. 

РАЗДЕЛ XV 
Приложим закон 

38. По въпроси, не уредени от настоящите Общи условия приложение ще намират разпоредбите на действащото българско законодателство. 

РАЗДЕЛ XVI
Определения 39. По смисъла на тези Общи условия:

40. В договора страните се идентифицират както следва:

РАЗДЕЛ XVII Допълнителни условия 41.Всички предизвестия следва да бъдат в писмена форма, подписани от страните или упълномощените от тях лица и се изпращат на адреса на всяка една от страните, посочен в договора.

 

ДОПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ за взаимоотношенията с крайните потребители на електронни съобщителни услуги, предоставяни от „АМ НЕТ ЕООД“ (в сила от 01.08.2016 г.) Настоящите изменения и допълнения са в съответствие с Регламент (ЕС) 2015/2120 на Европейския парламент и на Съвета и с чл. 181н от Закона за защита на потребителите. Създава се нов раздел 42. със следното съдържание:
42. Гарантиране на достъп до отворен интернет

43. от ПОТРЕБИТЕЛЯ, при условие, че ПОТРЕБИТЕЛЯ е изправна страна по сключения с ОПЕРАТОРА договор без да дължи неустойки с писмено предизвестие в случай на значително и непрекъснато или редовно повтарящо се несъответствие между действителните показатели и показателите за скорост на услугата за достъп до интернет в т. 42.3, установено с одобрен от Комисия за регулиране на съобщенията механизъм за наблюдение, като несъответствието трябва да е предизвикано от ОПЕРАТОРА. ПОТРЕБИТЕЛЯТ може да изпрати писмено предизвестие до ОПЕРАТОРА, в което посочи в какво се състои неизпълнението и даде подходящ срок за отстраняването му. В случай че ОПЕРАТОРА не е изпълнил задължението си в подходящия срок, договорът ще бъде прекратен.

                                              

Допълнение към общите условия

 

регламент (ЕС) 2015/2120

 

 

В съответствие с Регламент (ЕС) 2015/2120 от 25.11.2015 за определяне на мерки относно отворен интернет, операторът, в допълнение към Общите условия декларира следното:

 

1. Обявената в ценовата листа и договорена с клиента скорост на достъп е максималната, технически постижима от инсталираното оборудване. Операторът не ограничава броя на клиентските крайни устройства, свързани към неговата точка на достъп, но клиентът следва да има предвид възможно намаляване на скоростта при едновременен трансфер на данни през повече от едно крайно устройство. Скоростта на изтегляне на данни зависи от източника и може да бъде различна (включително и провал на изтеглянето), без това да е било резултат на въздействие от страна на оператора.

 

2. Според състоянието на отделни компоненти на мрежата е възможно временно да се забави или блокира трафикът на отделен потребител или група потребители. Това се разглежда като аварийно състояние, което се отстранява от оператора в срок, регламентиран в Общите условия (т.13.12) или според договорка с клиента.

 

3. Операторът не ограничава обема на трансферираните от клиента данни. При надхвърляне на ограниченията за скорост е възможно влошаване на възпроизвеждането на онлайн видео, без това да е резултат на въздействие от страна на оператора.

 

4. Клиентът е длъжен да не зарежда, съхранява, използва, разпространява или предава файлове, програми или материали, предмет на авторски права или съдържащи непозволена информация, както и компютърни вируси или други средства насочени към затрудняване дейността на други потребители. Ако се установи, че клиентската конфигурация е източник на недопустимо съдържание или кибер атака, операторът е длъжен да предприеме мерки, включващи временно ограничаване или пълно блокиране на достъпа на клиента, докато съответното нарушение или заплаха бъдат отстранени. В зависимост от конкретната ситуация клиентът може да бъде уведомен от оператора или от компетентните органи.

 

5. Операторът не предлага специализирани услуги, които да повлияят на достъпа до интернет на клиента.

 

6. Операторът идентифицира клиента по интернет адрес, имена и адрес на живеене, вписани при сключване на договора за доставка. Действията на оператора по управление и поддържане на мрежата не засягат личния живот на клиента. Случаите на необходим физически достъп до жилището/офиса на клиента от страна на упълномощени лица на оператора са описани в  (т.19.1 и 19.4) от Общите условия. Поверителността на съобщенията и личните данни на клиента се съблюдават в съответствие с (т.13.19) от Общите условия.

 

7. При системно несъответствие на качеството на услугата "достъп до интернет и телевизия" с договорените параметри на качеството, клиентът има право на обоснована рекламация и обезщетение според вписаното в раздели VI, XII и XII от Общите условия.

"Приложение 5"

Ethernet интерфейс за интернет достъп